سایت لوازم هنری الیزا ( رنگینه فام هنر )


مدیوم چیست؟


موادی که با افزوده شدن به رنگ و نقاشی،  خاصیت یا بافت آن را تغییر می دهند. 

انواع مدیوم های پایه آب و پایه روغن وجود دارد که متناسب با پایه رنگ موردنظر، قابل استفاده هستند.

برخی مدیوم ها غلظت رنگ را تحت تاثیر قرار می دهند و مدت زمان خشک شدن رنگ را کم یا زیاد می کنند.

برخی مدیوم ها، بافت رنگ را تغییر می دهند و به رنگ عمق و ساختار می بخشند به طور مثال بافت دانه دانه به وجود می آورند.

انواع دیگر مدیوم ها، قابلیت تغییر حجم رنگ را دارند و حجم رنگ را افزایش می دهند  و به عنوان مدیوم برجسته کننده شناخته می شوند.

instagram : yaly_art